Rechèch

Tout rechèch mwen gen yon aspè aksyon; mwen te konn pote solidarite avèk plizye gwoup ak mouvman ann Ayiti depi kòmansman. Mwen te koumanse travay ann Ayiti depi 2001. Mwen te koumanse afilye avèk Fakilte Etnoloji depi 2003, epi fè premye kou m nan 2004. Depi 2008 mwen te koumanse fè rechèch avèk kèk etidyan nan FE. Ofiramezi mwen te kontinye, epi kolabore avèk enstitisyon sa a pou 3 sibvansyon Fondasyon Nasyonal Lasyans. Pwoje kouran sa ki te koumanse nan 2015 a se yon etid 5 lane sou enpak alontèm èd ONG nan 8 lokalite nan Gran Sid peyi a.

Siklòn Matyè 

Akòz Siklòn Matyè ki te frape GranSid la, ekip rechèch la te retounen pou fè yon lòt rechèch, epi ekri yon seri rapò.  Ekip ki te etidye Grandans ak Sid te retounen 2 fwa apre siklòn nan, nan Oktòb epi nan Desanm. Dezyèm vizit la te yon lòt ti ankèt swivi. Men yon seri rapò:

Nap gen yon diskisyon sou rechèch sa a lendi 24 jiye 2017.

Fòmasyon Metodoloji

Mwen konn fè seminè nan Fakilte Etnoloji de tanzantan. Youn nan seminè mwen konn fè se metodoloji. Mwen te ekri yon tèks pou sa a. Ekip Rechèch nan UEH te pran li pou korije li. Li nan yon men yon espesyalis, yon Akademisyen, Nirvah Jean-Jacques, pou fè denye pwòpte.

Klike la pou vèsyon PDF yon aktytèl ou ka telechaje annatandan.

Fòmasyon etik

Youn nan egzijans gouvènman Etazini se pou pwoteje moun ki nan rechèch. Se pa ti iwoni, se pa ti enperyalis, pou yo mande pou gen yon fòmasyon pou Ayisyen/Ayisyèn yo kapab pwoteje Ayisyen/Ayisyèn yo. Antouka, li ka sèvi yon wòl kanmenm. Klike la pou yon vèsyon PDF ou ka telechaje, oubyen isit pou yon vèsyon HTML sou yon lòt paj.

Revi Etnoloji

Kòlèg mwen ap travay sou yon rèvi, ki gen yon komite syantifik epi yon jiri, pou gaye rezilta rechèch kap fèt nan Fakilte Etnoloji. Li pral disponib isit, “lib aksè” epi gratis.

Kòlòk

Nap òganize yon seri kòlòk ki lye avèk tèm jistis sosyal, enpak èd ak ONG, imanite swa devlopman, ak jan ekonomi ak politik mondyal makonnen tout.

Nou te fè yon aktivite pou komemore 100 lane Okipasyon Etazini nan jiye 2015.

Nou te fè yon lansman liv Humanitarian Aftershocks in Haiti.

Nap òganize yon tab wonn nan Karade pou make anivèsè 12 janvye. Klike la pou yon deskripsyon.

Talè!