GID POU SISTÈM IMANITÈ/ HUMANITARIAN GUIDES


GID POU SISTÈM IMANITÈ, ÈD POU DEVLOPMAN, AK ONG


GUIDE TO THE HUMANITARIAN SYSTEM, DEVELOPMENT AID, AND NGOS
Souvan, kominote Ayisyen yo ak òganizasyon kap bay èd yo, youn pa konprann lòt, epi yo manke enfòmasyon youn sou lòt. Si youn te konprann lòt pi byen, yo tout tap benefisye: kominote Ayisyen yo tap konprann pi byen kouman sistèm èd la mache, epi òganizasyon èd yo tap konprann pi byen sa ki pi enpòtan pou chak grenn kominote kote yo vle travay. Wi, fason youn konprann lòt paka regle pwoblèm sistèm nan. Men, brase lide youn ak lòt kapab ede diminye kèk nan pwoblèm sistèm sila a konn bay (epi fòk nou pran konsyans se kominote Ayisyen yo finalman ki sibi apre tout pwoblèm yo).There are significant and consequential gaps in understanding between Haitian communities and the aid organizations who carry out projects in them. Both groups would benefit from understanding more about the other: Haitian communities from better understanding how the aid system works, and those who work for international or national NGOs from better understanding the individual communities they are working or want to work in. While there are serious structural issues that improved mutual understanding will not solve, this exchange of knowledge can help mitigate some of the effects of a very broken system that ultimately harms Haitian communities.
Gid la gen objektif pou rapwoche tout moun ki konsène nan zafè èd imanitè ak èd pou devlopman, pou se tout moun ki sove yo ak kominote yo ki viktim anba yon kriz kap mennen aksyon kont katastwòf yo ak lagè. Gid la se yon zouti kap plede pou kominote yo vin gwo aktè ak pòtpawòl kap esplike bezwen yo epi fason pou yo jere yo, pandan ak apre yon kriz.
The goal of this Guide is to bring all the stakeholders of humanitarian and development aid closer together, so that survivors and crisis affected communities are the ones leading responses to disaster or conflict. It is a tool to advocate for communities to be the primary actors and the primary voices in defining their needs and how those needs are addressed during and after a crisis.

Chak Gid gen twa pati – gade tab matyè a:
1)      Pou moun ann jeneral ki esplike sistèm èd la angwo
2)      Enfòmasyon espesifik sou pwomès ajans èd yo bay kominote ki afekte pa yon kriz
3) Pou ajans èd yo, yon ‘fèy de wout’ pou pi byen kolabore avèk kominote yo

Each Guide has three main sections – see the table of contents:
1)      For the general community describing the overall aid system
2)      Specific information about commitments to crisis impacted communities
3)      For aid agencies, a ‘roadmap’ to effectively collaborate with communities
Gen set (7) Gid. Tanpri klike non kominote a pou telechaje gid sa:
·       Abriko
·       Kanperen
·       Pòsali
·       Sayira
·       Vilaj Abita/ Modsol
·       Mabyal
·       Bòdwen
There are seven Guides. Please click on the name of the community to download that guide:
·       Abricots
·       Camp-Perrin
·       Port-Salut
·       Ça Ira
·       Village Habitat/Modsol
·       Marbial
·       Bourdouin
Gid sa a se yon dokiman vivan ki la pou rale plis moun patisipe ladan l, pou kreye yon chita pale pi rich.The Guide is a living document intended to incorporate future input to create richer dialogue.
Ekip Ki Ekri Gid la:
Jamesky Blaise, K. Jessica Hsu, Sabina Robillard, Mark Schuller, Elkins Voltaire
Ekip Ki Angaje Kominote a:
Ilionor Louis, Fritznel Mede, Vikens Sinal
Tradiksyon ak Koreksyon:
Jean-Gérard Anis, Carl Foster Candio, Mark Schuller, Laura Wagner
Montaj:
Johanne Elima
Jean Reynald Saint-Hubert
Foto yo:
K. Jessica Hsu, Bette Gebrian Magloire, Heather Prentice-Walz, Mark Schuller
Ekip Jesyon an:
FOKAL
Marie Edmonde Jeune, Jonathan Perodin
Editorial Team:
Jamesky Blaise, K. Jessica Hsu, Sabina Robillard, Mark Schuller, Elkins Voltaire
Community Engagement Team:
Ilionor Louis, Fritznel Mede, Vikens Sinal
Translation and Copy Edits:
Jean-Gérard Anis, Carl Foster Candio, Mark Schuller, Laura Wagner
Graphic Design:
Johanne Elima
Jean Reynald Saint-Hubert
Photos:
K. Jessica Hsu, Bette Gebrian Magloire, Heather Prentice-Walz, Mark Schuller
Management Team:
FOKAL
Marie Edmonde Jeune, Jonathan Perodin
Li te posib pou nou fè Gid sa a gras a yon èd lajan (CAREER Grant #1455142) Fondasyon Nasyonal Lasyans (NSF) bay Dr. Mark Schuller kap travay nan Northern Illinois University (NIU). Sak di nan Gid la pa gen anyen pou wè ak sa NSF oubyen NIU panse.The Guide was made possible through funding by the National Science Foundation CAREER Grant # 1455142 to Dr. Mark Schuller at Northern Illinois University. The views expressed in this guide do not necessarily reflect those of the NSF or NIU.