TAB MATYÈ

[click here for English version]

Chak Gid gen twa pati: Each guide includes three sections: Pou moun ann jeneral ki esplike sistèm èd la angwo; dezyèm nan se pou kominote kap resevwa èd ki bay enfòmasyon espesifik sou pwomès ajans èd yo bay kominote ki afekte pa yon kriz; twazyèm nan se pou ajans èd yo, yon ‘fèy de wout’ pou pi byen kolabore avèk kominote yo. Paske gen 7 Gid, denye pati sa varye. Klike anba pou telechaje chapit ki andan chak Gid.

PREMYE PATI: LODYANS JENERAL

 1. Sistèm Imanitè ak Zouti Pou Kowòdinasyon yo
 2. Moun Ki Konsène yo Epi Wòl yo Nan Chak Etap Sekou yo Epi nan Rekonstwi Apre yon Katastwòf
 3. Sitiyasyon – Èd Pou Devlopman
 4. Diferans Ki Genyen ant Èd Imanite ak Èd pou Devlopman
 5. Konprann ONG ak Òganizasyon nan Lòt Peyi Yo
 6. Men Dire Pwojè Aktè Lòtbò Dlo

DEZYÈM PATI: POU KOMINOTE KAP RESEVWA ÈD

 1. Kòmantè Reprezantan Òganizasyon Imanitè yo
 2. Rann Kont Nan Aksyon Imanitè Ak Devlopman
 3. Dwa Pa W ak Dwa Kominote W Devan Nasyonzini ak ONG yo
 4. Kisa W Ka Espere nan Men ONG Imanitè yo Pandan yon Kriz
 5. Yon Gid Òganizasyon Lokal yo Sou “Lokalizasyon”
 6. Gid Pou Fè Deba

Retounen nan paj jeneral la